Your browser does not support JavaScript!
理財系清單
104學年度

 

本位課程委員名單

嘉威聯合會計師事務所 張宏尉  會計師
恆輝會計師事務所 陳宥任  會計師
敦偉聯合會計師事務所 廖婉清  會計師
永信會計師事務所 許美滿  會計師
力銓會計師事務所 吳進成  會計師
富邦人壽保險股份有限公司 陳瑋諺  主任
南山人壽保險股份有限公司 彭木齡  襄理