Your browser does not support JavaScript!
理財系清單
107學年度

 

 

 

 本位課程委員名單

 

 

嘉威聯合會計師事務所

 

 

張宏尉會計師

 

 

正元聯合會計師事務所

 

 

劉乃銘會計師

 

 

恆輝會計師事務所

 

 

陳宥任會計師

 

 

南山保險股份有限公司

 

 

彭木齡襄 理

 

 

磊山保險經紀人股份有限公司

 

 

陳瑋諺

業務總監

 

 

思源聯合會計師事務所

 

 

鍾俊年經 理